മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകങ്ങളല്ല, ഭീകരത നിറച്ച ഈ കത്താണ് വലിച്ചെറിയേണ്ടത്

മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകങ്ങളല്ല, ഭീകരത നിറച്ച ഈ കത്താണ് വലിച്ചെറിയേണ്ടത്

‘Only that historian will have the gift of fanning the spark of hope in the past who is firmly convinced that even the dead will not be safe from the enemy if he wins. And this enemy has not ceased to be victorious.’ – Walter Benjamin, Theses on the Philosophy of History. അബുല്‍ അഅ്‌ലാ…
Read More